Sotsoat Blog

Đam mỹ Phụ tử

Thể loại con của Đam mỹ Phụ tử

Ngụy phụ tử

Đam mỹ Phụ tử đoản văn hoàn


#1

Nghiệt Hành
Âu Phật Khang - Hoàn 10 ch.
4.2 sao bởi 24 thành viên

#2

Tham Lam Đích Xâm Chiếm (Xâm Chiếm Không Ngừng)
Lâm Bội - Hoàn 12 ch.
4.15 sao bởi 17 thành viên

Đam mỹ Phụ tử hoàn hay nhất

xem thêm