Sotsoat Blog

Đam mỹ Huynh đệ

Tương tự Đam mỹ Huynh đệ

Huynh đệ văn

Thể loại con của Đam mỹ Huynh đệ

Ngụy huynh đệ

Đam mỹ Huynh đệ đoản văn hoàn


#1

Cúc Đãng
Lâm Quải Nhi - Hoàn 10 ch.
4.6 sao bởi 16 thành viên

#2

Bẫy Rập Ôn Nhu
Mông Diện Tiểu Phiên Gia - Hoàn 5 ch.
4.5 sao bởi 21 thành viên

Đam mỹ Huynh đệ hoàn hay nhất

xem thêm