Sotsoat Blog

Đam mỹ Giang hồ đoản văn hoàn


#1

Sa Lạp
Bùi Lễ - Hoàn 14 ch.
4.5 sao bởi 11 thành viên

#2

Tiểu Lâu Thính Vũ
Thập Thế - Hoàn 11 ch.
4.5 sao bởi 10 thành viên

Đam mỹ Giang hồ hoàn hay nhất

xem thêm