Sotsoat Blog

Đam mỹ Chủ thụ

Đam mỹ Chủ thụ đoản văn hoàn


#1

Khổng Tước Thích Khóc
Sơn u Quân - Hoàn 20 ch.
4.9 sao bởi 20 thành viên

#2

Hoàng Thượng Uy Vũ!
Kim Đao Đao Đao Đao - Hoàn 17 ch.
4.5 sao bởi 24 thành viên

Đam mỹ Chủ thụ hoàn hay nhất

xem thêm