Sotsoat Blog

Đam mỹ 1 x 1 đoản văn hoàn


#1

Đa Tình Vương Gia Vô Tình Sủng
Triển Dung - Hoàn 18 ch.
4.6 sao bởi 12 thành viên

#2

Tuyệt Sắc Tai Tinh
Lăng Báo Tư - Hoàn 11 ch.
4.55 sao bởi 17 thành viên

Đam mỹ 1 x 1 hoàn hay nhất

xem thêm